CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 

 Tên tài liệu
Tải xuống
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh:
 – Luật Điện lực: Luật số 28/2004/QH11

–  Quyết định 26/2006/QĐ-TTg: ” Quyết định Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam”- Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/01/2006

– Quyết định 153/2008/QĐ-TTg: “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công thương” ban hành ngày 28/11/2008
 –  Thông tư “Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh” – Bộ Công thương ban hành ngày 25/09/2009
 –  Quyết định 6713 /QĐ-BCT – “Quyết định Phê duyệt Thiết kế Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam”  – Bộ Công thương ngày 31/12/2009
 –  Thông tư 32 /2010/TT-BCT – “Thông tư Quy định hệ thống điện phân phối” – Bộ Công thương ban hành ngày 30/7/2010
 –  Thông tư 14/2010/TT-BCT – “Thông tư Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện” – Bộ Công thương ban hành ngày 15/4/2010
 –  Thông tư 13/2010/TT-BCT – “Thông tư Quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện” – Bộ Công thương ban hành ngày 15/4/2010
 –  Thông tư 12/2010/TT-BCT – “Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải” – Bộ Công thương ban hành ngày 15/4/2010
– Nghị định số 68/2010/NĐ-CP – “Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực” – Chính phủ ban hành ngày 15/6/2010
 – Quyết định số 6941/QĐ-BCT – “Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam” – Bộ Công thương ban hành ngày 30/12/2010

 – Thông tư  số 03/2013/TT-BCT – “Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh” – Bộ Công thương ban hành ngày 08/2/2013