CƠ CẤU tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯU NGỌC MAI PHI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CAO HUY BẢO

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ ĐÌNH BẢN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG CÔNG HÒA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ TRÀ DŨNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG THANH BÌNH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CAO HUY BẢO

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ XUÂN THẾ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

PHẠM ĐÌNH QUANG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

3. BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THIỆN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT