STT

Ký hiệu

Ngày/Tháng ban hành

Nội dung

Tải về

I

Bộ luật, luật

01

27/2001/QH10 29/06/2001 Luật Phòng cháy và chữa cháy Button-download-icon

02

18/2008/QH12 03/06/2008 Luật Năng lượng Nguyên tử Button-download-icon

03

10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động (có hiệu lực ngày 01/05/2013) Button-download-icon

04

12/2012/QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn (có hiệu lực ngày 01/01/2013). Button-download-icon

05

40/2013/QH13 22/11/2013 Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (có hiệu lực ngày 01/07/2014) Button-download-icon

06

55/2014/QH13 23/06/2014 Luật Bảo vệ Môi trường Button-download-icon

07

84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, Vệ sinh lao động (Có hiệu lực từ 01/07/2016) Button-download-icon

II

Nghị định
01 130/2006/NĐ-CP 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Button-download-icon
02 81/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước Button-download-icon

03

07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử. Button-download-icon
04 25/2013/NĐ-CP 29/03/2013  

Nghị định về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Button-download-icon
05 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nghị định Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Button-download-icon
06 41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Button-download-icon
07 43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Button-download-icon
08 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Button-download-icon

09

45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Button-download-icon
10 46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Button-download-icon
11 49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Button-download-icon
12 50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Button-download-icon
13 51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Button-download-icon
14 179/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Button-download-icon
15 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình Button-download-icon
16 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện Button-download-icon
17 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC Button-download-icon
18 80/2014/NĐ-CP 06/08/2014 Nghị định về Thoát nước và xử lý nước thải Button-download-icon
19 44/2014/QĐ-TTg 15/10/2014 Quy định về Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Button-download-icon

20

18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Thay thế nghị định số 29/2011/NĐ-CP và nghị định số 35/2014/NĐ-CP)) Button-download-icon

21

19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Thay thế nghị định số 80/2006/NĐ-CP và nghị định số 21/2008/NĐ-CP) Button-download-icon

22

37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc Button-download-icon
23 39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động Button-download-icon
24 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016  Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Button-download-icon

25

83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Nghị định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Button-download-icon
III Thông tư

01

12/2006/TT- BYT 10/11/2006 Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp Button-download-icon

02

01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC 12/01/2007 Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm Button-download-icon

03

35/2009/TT-BCT 09/12/2009 Quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn Button-download-icon

04

08/2010/TT-BKHCN 22/07/2010 Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ của Bộ Khoa học và Công Nghệ. Button-download-icon

05

23/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ của Bộ Khoa học và Công Nghệ Button-download-icon

06

43/2010/TT-BCT 29/12/2010 Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công thương Button-download-icon

07

19/2011/TT –BYT 06/06/2011 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp Button-download-icon
08 42/2011/TT-BYT 30/11/2011 Bổ sung 03 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm Button-download-icon

09

08/2012/TT-BCT 09/04/2012 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm của lý của Bộ Công thương (Thay thế quyết định số 136/2004/QĐ-BCN và thông tư số 19/2010/TT-BCT) Button-download-icon

10

19/2012/TT-BKHCN 08/11/2012 Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng Button-download-icon
11 14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Hướng dẫn khám sức khỏe Button-download-icon
12 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 27/09/2013 Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp Button-download-icon
13 25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại Button-download-icon
14 26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ Button-download-icon

15

27/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Button-download-icon
16 65/2013/TT-BCA 26/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của QĐ số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PC&CC Button-download-icon
17 44/2013/TT-BYT 24/12/2013 Bổ sung bệnh Bụi phổi – Talc nghề nghiệp vào danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm Button-download-icon
18 04/2014/TT-BLDTBXH 12/02/2014 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Button-download-icon
19 05/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Button-download-icon
20 06/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc trách nhiệm quản lý của BLĐTBXH Button-download-icon
21 07/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ thuộc trách nhiệm quản lý của BLĐTBXH Button-download-icon
22 31/2014/TT-BCT 02/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện Button-download-icon

23

25/2014/BKHCN 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (Thay thế thông tư số 24/2012/TT-BKHCN) Button-download-icon
24 27/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Button-download-icon
25 30/2014/TT-BLĐTBXH 24/10/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Button-download-icon
26 52/2014/TT-BCA 28/10/2014 Thông tư Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Button-download-icon
27 36/2014/TT-BYT 14/11/2014 Bổ sung bệnh Bụi phổi – Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghiề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định Button-download-icon
28 56/2014/TT-BCA 12/11/2014 Quy định về trang bị phương tiện PC&CC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PC&CC cơ sở, lực lượng PC&CC chuyên ngành Button-download-icon
29 66/2013/TT-BCA 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PC&CC Button-download-icon
30 27/2015/TT-BTNMT 29/05/2015 Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (Thay thế thông tư số 26/2011/TT-BTNMT Button-download-icon

31

36/2015/BTNMT 30/06/2015 Quản lý chất thải nguy hại (Thay thế thông tư số 12/2011/TT-BTNMT) Button-download-icon

32

33/2015/TT-BCT 27/10/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Button-download-icon

33

35/2015/TT-BCT 27/10/2015 Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương Button-download-icon

34

36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư về Quản lý chất thải nguy hại Button-download-icon

35

48/2015/TT-BCA 06/10/2015 Thông tư Quy định về trang phục Chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành Button-download-icon
36 57/2015/TT-BCA 26/10/2015 Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Button-download-icon

37

52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC 10/12/2015 Thông tư Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Button-download-icon

38

07/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016

Thông tư Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Button-download-icon

39

08/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ rinh lao động nghiêm trọng Button-download-icon

40

13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Thông tư Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Button-download-icon

41

08/2018/TT-BCA 05/03/2018 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP NGÀY 18/7/2017 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Button-download-icon

42

36/2018/TT-BCA 05/12/2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 66/2014/TT-BCA thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Button-download-icon

IV

Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quyết định  

01

12/2008/QĐ-BCT 17/06/2008 Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện Button-download-icon

02

40/2009/QĐ-BCT 31/12/2009 Ban hành Quy định Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện Button-download-icon

03

QCVN 07: 2009 BTNMT 26/11/2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại Button-download-icon

04

185/QĐ-EVN 17/03/2014  

Quy trình Điều tra sự cố trong các nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Button-download-icon

05

708/QĐ-EVN 22/10/2014 Quy chế phòng cháy, chữa cháy trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Button-download-icon

06

QC-B07-28 25/10/2014 Quy chế công tác Quản lý An toàn – Tổng Công ty Phát điện 2 Button-download-icon

07

QC-B12-01 10/02/2015 Quy chế phòng cháy và chữa cháy – Tổng Công ty Phát điện 2 Button-download-icon

08

QĐ-B12-04 24/03/2015 Quy định An toàn – Vệ sinh lao động – Tổng Công ty Phát điện 2 Button-download-icon

09

4846/QĐ-BCT 09/12/2016  

Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2017

Button-download-icon

10

959/QĐ-EVN 09/08/2018 Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Button-download-icon