1. Thông tin về Văn bản pháp luật mới của Nhà nước (có liên quan đến NLĐ & Doanh nghiệp)

QUYẾT ĐỊNH 4251/QĐ-BCT NGÀY 12/11/2018 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN LƯỢNG TRUNG BÌNH NHIỀU NĂM CỦA NMTĐ A VƯƠNG KHI VẬN HÀNH THEO QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA THU BỒN

QUYẾT ĐỊNH 4229/QĐ-BCT NGÀY 8/11/2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 28/2018/TT-BCT NGÀY 27/9/2018 QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH.

NGHỊ ĐỊNH 149/NĐ-CP NGÀY 7/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC.

NGHỊ ĐỊNH 153/NĐ-CP NGÀY 7/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG.

NGHỊ ĐỊNH 148/NĐ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3974/QĐ-BCT NGÀY 22/10/2018 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

  1. Danh mục văn bản nội bộ ngành do EVN/EVNGENCO 2 mới ban hành

Quyết định số 1202/QĐ-EVN ngày 13/11/2018  V/v ban hành Quy định Trợ cấp, thăm hỏi cán bộ, công nhân viên và khen thưởng con của cán bộ, công nhân viên

Quyết định số 1396/QĐ-EVN ngày 13/11/2018  V/v ban hành “Quy định Thi đua – Khen thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

Quyết định 502/QĐ-EVNGENCO2 ngày 25/10/2018 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng hợp và Ban Kiểm toán nội bộ & Giám sát tài chính trực thuộc Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2.

  1. Danh mục văn bản nội bộ của Công ty mới ban hành

Quyết định số 1720/QĐ-TĐAV ngày 20/11/2018 về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng các Quỹ.

Quyết định số 1721/QĐ-TĐAV ngày 20/11/2018 về việc ban hành quy chế về  tiền lương.

Quyết định số 1722/QĐ-TĐAV ngày 20/11/2018 về việc ban hành quy định về  thưởng an toàn điện

  1. Phổ biến kiến thức pháp luật mới

4.1. Một số điểm mới lưu ý trong Quy chế tiền lương AVC mới ban hành

– Thay đổi “Tiền lương hiệu quả công việc” thành “Tiền hiệu quả công việc” ; Khoản Tiền hiệu quả là khoản bổ sung khác không xác định được cụ thể để đưa vào HĐLĐ, không trả thường xuyên theo một định kỳ nhất định; phụ thuộc vào toàn bộ kết quả SXKD của năm, qua đó nhằm hoàn thiện cách hiểu theo quy định về đóng BHXH năm 2018.

– Bỏ Tiền lương V5 tiền lương tăng thêm cho NLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động cho phù hợp với quy định mới sử dụng quỹ khem thưởng Công ty.

– Quy định về % được hưởng Tiền kết quả công việc như sau:

L%i    : Phần trăm hưởng tiền kết quả công việc của người thứ i.

– NLĐ được hưởng 100% tiền kết quả công việc.

– NLĐ được hưởng tối đa 50% Tiền kết quả công việc thuộc các trường hợp sau:

* NLĐ có thời gian công tác ít hơn 01 năm (trừ những trường hợp người lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và được giao đảm nhận những công việc có tính phức tạp do Lãnh đạo Công ty quyết định).

* NLĐ được cử đi học, đi đào tạo dài hạn, dài ngày.

– NLĐ được hưởng tối đa 30% Tiền kết quả công việc thuộc các trường hợp sau:

* NLĐ dôi dư, ít việc.

* NLĐ đang học việc, đang tìm hiểu chuyên môn chưa làm ra sản phẩm.

– Các trường hợp được hưởng % tiền kết quả công việc thấp hơn mức 100% theo quyết định của Công ty tùy từng trường hợp cụ thể.

– Trường hợp không hưởng tiền kết quả công việc (0%) khi không có công việc tham gia vào hoạt động SXKD Công ty, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

4.2. Căn cứ vào Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015Luật BHXH 2014Luật việc làm 2013Nghị định 146/2018/NĐ-CPNghị định 44/2017/NĐ-CPNghị định 143/2018/NĐ-CPQuyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc {đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ); quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (LĐ); quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT)} áp dụng trong năm 2019 được thực hiện theo bảng dưới đây Đối với người lao động Việt Nam

 
Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ HT ÔĐ
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%

Tổng cộng 32%