1. Thông tin về Văn bản pháp luật mới của Nhà nước (có liên quan đến NLĐ & Doanh nghiệp)

Thông tư 31/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 27/2013/TT-BCT về kiểm tra hoạt động điện lực giải quyết tranh chấp mua bán điện.

– Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018  quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

– Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Nghị định 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh Nghiệp.

– Thông tư 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ Công Thương về quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

  1. Danh mục văn bản nội bộ ngành do EVN/EVNGENCO 2 mới ban hành

Quyết định số 1260/QĐ-TĐAV ngày 11/10/2018 về việc phê duyệt hiệu chỉnh Quy trình mua sắm máy biến áp 500 kV, 220 kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Quyết định số 1202/QĐ-EVN ngày 28/9/2018 về việc ban hành công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe cho CBCNV tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  1. Danh mục văn bản nội bộ của Công ty mới ban hành

Quyết định số 1477/QĐ-TĐAV ngày 1/10/2018  Ban hành Quy định thực hiện phiếu công tác- Lệnh công tác.

  1. Phổ biến kiến thức pháp luật mới

     4.1. Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Theo đó, chậm nhất đến ngày 01/01/2020 cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, Nghị định cũng làm rõ những quy định sau:

– Đối với mức đóng của nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì được giảm trừ mức đóng khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế cùng tham gia trong năm tài chính.

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

    4.2. Ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXHquy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ít nhất mỗi năm 01 lần nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ. Cụ thể như sau:

– Thời gian kiểm tra: Do doanh nghiệp quyết định;

– Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra;

– Nội dung tự kiểm tra: Việc thực hiện báo cáo định kỳ; tuyển dụng và đào tạo lao động; giao kết và thực hiện hợp đồng lao động…;

– Hồ sơ tự kiểm tra: Phiếu tự kiểm tra; kết luận tự kiểm tra; văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh.

– Báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

(Nguồn Thư viện pháp luật)