1.Thông tin về Văn bản pháp luật mới của Nhà nước (có liên quan đến NLĐ & Doanh nghiệp)

– QUYẾT ĐỊNH 3074/QĐ-BCT NGÀY 29/8/2018 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC.

–  THÔNG TƯ 25/2018/TT-BCT NGÀY 12/9/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN.

– NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP NGÀY 13/9/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.

– NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12/9/2018 QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ.

2.Danh mục văn bản nội bộ ngành do EVN/EVNGENCO 2 mới ban hành

Quyết định số 238/QĐ-EVN ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế quản trị trong EVN

3.Danh mục văn bản nội bộ của Công ty mới ban hành

– Quyết định 1366/QĐ-TĐAV ngày 20/9/2018 ban hành quy định chi hỗ trợ NLĐ thôi việc theo nguyện vọng trước tuổi nghỉ hưu của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

– Quyết định 1234/QĐ-TĐAV ngày 30/8/2018 ban hành Quy trình quản lý và đánh giá rủi ro trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

– Quyết định 1184/QĐ-TĐAV ngày 21/8/2018 ban hành Quy trình đánh giá nội bộ

4.Phổ biến kiến thức pháp luật mới

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Theo đó, quy định cụ thể thời gian bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, các nội dung cần có trong hóa đơn điện tử, biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, các trường hợp được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí…

Trước ngày 01/11/2020: Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy trong các trường hợp sau
Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì chậm nhất là ngày 01/11/2020, phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), HĐĐT có mã của cơ quan thuế.Vì vậy, trước ngày 01/11/2020, việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

– Trong thời gian từ 01/11/2018 đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng HĐĐT có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

– Cơ sở kinh doanh thành lập mới trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020 được cơ quan thuế thông báo thực hiện áp dụng HĐĐT thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

(Nguồn Thư viện pháp luật)