Ngày 23/4/2018 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đồng chủ trì Đại hội do ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT và ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty; Tham dự Đại hội có 30 người đại diện cho các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông.

Đại hội được sự biểu quyết rất cao của các cổ đông

            Đại hội thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100%. Theo đó, kết quả các chỉ tiêu đạt được trong năm 2017 rất ấn tượng, sản lượng điện sản xuất: Hơn 1 tỷ kWh điện, tương ứng với 167% so với kế hoạch, tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 350 tỷ đồng. Cổ tức chi trả cho năm 2017 là 20%.

            Năm 2018, dự báo tình hình thời tiết cực đoan vẫn có thể diễn ra nên ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc vận hành Nhà máy thủy điện A Vương vừa đảm bảo mục tiêu tăng doanh thu tối ưu theo thị trường điện vừa đảm bảo mục tiêu cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt của đồng bào hạ du theo yêu cầu của địa phương là một thách thức rất lớn trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, với quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty, Đại hội thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, sản lượng điện sản xuất: 645 triệu kWh điện, tổng lợi nhuận trước thuế: 152 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cũng bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023). Kết quả, Hội đồng Quản trị bao gồm các ông: Nguyên Trâm, Cao Huy Bảo, Nguyễn Đình Phúc, ông Đoàn Ngọc Nam và ông Nguyễn Trọng Oánh; Ban kiểm soát bao gồm các ông: Nguyễn Thiện, Phan Công Tuyến và ông Nguyễn Phước Lễ. HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất và bầu ông Nguyễn Trâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III và ông Nguyễn Thiện là Trưởng Ban kiểm soát.

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

(Từ trái qua phải: ông Nguyễn Đình Phúc, ông Cao Huy Bảo, ông Nguyễn Trâm và ông Đoàn Ngọc Nam)

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023)

(Từ trái qua phải: ông Nguyễn Phước Lễ, ông Nguyễn Thiện và ông Phan Công Tuyến)

Ông Trương Thiết Hùng Chủ tịch EVNGENCO2 phát biểu tại Đại Hội

Đại hội có nhiều ý kiến tham gia của cổ đông

Ngọc Nhơn