Sáng ngày 01/02/2024, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 33 cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.094.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,72% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sở hữu 87,45% cổ phần tại AVC, tham dự có ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc; Ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2, thành viên HĐQT AVC.

Cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung: Sửa đổi một số nội dung liên quan trong Điều lệ hoạt động Công ty; Sửa đổi một số nội dung liên quan trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Sửa đổi một số nội dung liên quan trong Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Đại hội cũng đã biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, Hội đồng Quản trị gồm các ông: Lưu Ngọc Mai Phi, Ngô Việt Hưng, Cao Huy Bảo, Đặng Công Hòa, Trần Thanh Hướng, Đặng Thanh Bình; Ban kiểm soát gồm các ông/bà: Nguyễn Thiện, Thái Thị Thanh Nga, Đoàn Trung Thông, Phan Công Tuyến, Nguyễn Đăng Khoa. HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất và bầu ông Lưu Ngọc Mai Phi thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương kể từ ngày 01/02/2024.

Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (đứng giữa) tặng hoa chúc mừng HĐQT AVC

Ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2, TV HĐQT AVC (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát AVC

Phòng HCLĐ – AVC