Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động ATVSLĐ và ngày môi trường thế giới (ngày 05/6/2020), Trung tâm bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật (AVSC) trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả trong công tác ATVSLĐ, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…, qua đó thúc đẩy sự tham gia của toàn thể CBCNV trong việc bảo đảm ATVSLĐ.

Trung tâm đã cụ thể, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử; xây dựng, đăng tải các hình ảnh, về hoạt động hưởng ứng tháng hành động ATVSLĐ năm 2020. 

Song song với việc tuyên truyền, AVSC đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể như: Dọn vệ sinh Xưởng sản xuất, Văn phòng, phát quang cây xanh quanh khu vực Trụ sở, …. Đây cũng là dịp nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn Trung tâm, tạo tinh thần và động lực để bắt đầu một mùa bận rộn trong công tác dịch vụ với các công trình mới./.

 Một số hình ảnh hoạt động của AVSC hưởng ứng ứng tháng công nhân, tháng hành động ATVSLĐ và ngày môi trường thế giới 05/6

Dọn vệ sinh Xưởng sản xuất

Vệ sinh văn phòng làm việc

Phát quang cây xanh

Dọn vệ sinh xung quang khu Trụ sở AVSC

Công Chánh – AVSC