Quang cảnh cuộc họp tại văn phòng Công ty

     Theo đề nghị của Duetsche Bank tại thư ngỏ ngày 02/05/2008, vào ngày 09/5/2008, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) và Duetsche Bank đã đi thăm công trường Thủy điện A Vương. Tại buổi họp cùng ngày, Công ty CP Thủy điện Vương và Duetsche Bank đã có biên bản ghi nhớ: Duetsche Bank sẵn sàng hợp tác, tài trợ vốn cho Công ty cổ phần Thủy điện A Vương để tăng công suất của Nhà máy Thủy điện A Vương từ 815 triệu KWh/năm lên trên 1 tỷ KWh/năm và đầu tư các nhà máy Thủy điện vừa và nhỏ khác trên sông A Vương, Sông Bung cũng như đầu tư vào các lĩnh vực khác của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.

    Deutsche Bank là một ngân hàng có uy tín trên thế giới với mạng lưới 76 quốc gia tại Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

Ông Paul-Ming Yap giám đốc tín dụng (văn phòng Singapore) Duetsche Bank
 và Ông Nguyễn Văn Lê – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện A Vương

Nguyễn Văn Hoài