Ngày 08/4/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2019; Ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT chủ trì. Thành phần tham gia buổi họp gồm các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và các lãnh đạo Phòng/Ban liên quan được mời.

Quang cảnh buổi họp

Nội dung chính bao gồm:

  1. Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý I năm 2019, nhiệm vụ chính quý II năm 2019.
    2. Thông qua chương trình, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Buổi họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Đình Tấn