Sáng ngày 05/01/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Công Ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2018 do ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT chủ trì. Thành phần tham gia buổi họp gồm các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc và các lãnh đạo Phòng/Ban liên quan được mời.

Nội dung chính bao gồm:
1. Báo cáo Tình hình hoạt động SXKD năm 2018, Nhận định tình hình SXKD năm 2019.
2. Nhận xét đánh giá cán bộ năm 2018 đối với Người đứng đầu Công ty (CT.HĐQT, TGĐ).
3. Thông qua chủ trương kiện toàn các quy chế quản lý nội bộ Công ty trong năm 2019.
4. Triển khai đợt 1 phương án thực hiện mô hình tổ chức AVC trong năm 2019.

Buổi họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Đình Tấn

Sau đây hình của Hội nghị: