Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 9/8/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Ghi chú: – Quy trình An toàn điện (Tải PDF)