Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

1. Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT, do Hội đồng quản trị bầu. Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch HĐQT thực thi các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để quản lý Công ty.

3. Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

4. Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật, làm việc theo chế độ chuyên trách, tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, các chỉ thị, quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

5. Phòng Hành chính và Lao động

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy; cán bộ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; chính sách lao động tiền lương; vệ sinh lao động; văn hóa doanh nghiệp; công tác pháp chế, hành chính, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, công tác quản trị và những vấn đề pháp lý; thanh tra, bảo vệ, quốc phòng, an ninh. Tổ chức thực hiện công tác chăm lo ổn định đời sống của đồng bào các khu tái định cư dự án thủy điện A Vương; công tác truyền thông cộng đồng; tuyên truyền phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và quan hệ công chúng, báo chí.

6. Phòng Kế hoạch và Vật tư

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; quản lý đấu thầu; quản lý hợp đồng; mua sắm, quản lý và cung ứng vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất và sửa chữa; công tác thị trường điện đạt hiệu quả kinh tế tối ưu; nghiên cứu về cơ chế hoạt động của thị trường điện, lộ trình phát triển thị trường điện tại Việt Nam để triển khai tại Công ty phù hợp, hiệu quả; công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khác của Công ty.

7. Phòng Kỹ thuật và An toàn

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật phục vụ vận hành và sửa chữa các thiết bị và công trình phục vụ sản xuất; chức năng CNTT, viễn thông, SCADA; công tác khoa học công nghệ; công tác quản lý, bảo vệ môi trường; cải tiến sản xuất và công nghệ; quản lý, giám sát ATVSLĐ, bảo hộ lao động; phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn.

8. Phòng Tài chính và Kế toán

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động tài chính, kế toán theo đúng luật kế toán và các chính sách do nhà nước ban hành; thực hiện chức năng kinh tế tài chính và hạch toán kế toán; quản lý cổ đông và thị trường chứng khoán.

9. Phân xưởng Vận hành

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành nhà máy; các phương thức vận hành hệ thống thiết bị đảm bảo mục tiêu an toàn, tin cậy và đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất điện năng của Công ty và tham gia phối hợp trong thị trường phát điện cạnh tranh.

10. Phân xưởng Sửa chữa

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác trực sửa chữa  Nhà máy thủy điện A Vương, giám sát chất lượng kỹ thuật thiết bị, xử lý nhanh các sự cố, hư hỏng phát sinh trong ca vận hành đảm bảo các tổ máy luôn sẳn sàng hoạt động để đạt được hiệu quả kinh tế cao trong vận hành thị trường điện; công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên, cải tạo, nâng cấp các thiết bị.

11. Trung tâm Bảo trì thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức phối hợp thực hiện bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị, hệ thống công nghệ Nhà máy thủy điện A Vương; cung cấp dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực bảo trì, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và thí nghiệm tổng hợp đưa vào vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp, năng lượng.

12. Trung tâm tư vấn A Vương

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư, công tác quản lý kỹ thuật, giám sát phần xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư. Tổ chức thực hiện các hợp đồng, thực hiện các nhiệm vụ do Công ty giao liên quan đến tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án các công trình năng lượng, công nghiệp và dân dụng do Công ty nhận thầu.