hình ảnh CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NMTĐ A Vương

Tổng quan các hạng mục công trình NMTĐ A Vương 

Nhà máy thủy điện A Vương nhìn từ Hạ lưu công trình

Đập chính thủy điện A Vương nhìn từ hạ lưu

Đập chính thủy điện A Vương nhìn từ thượng lưu

Cửa lấy nước

Cửa lấy nước

Nhà van

Đường ống áp lực (chiều dài: 517,3m , đường kính 3,8m)

Đường ống áp lực