Trong 2 ngày 11&12/9/2023, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) do ông Trần Lý – Thành viên Hội đồng quản trị làm Trưởng đoàn đến làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC), nội dung làm việc kiểm tra việc kiểm soát tuân thủ các quy định, văn bản chỉ đạo phục vụ công tác đánh giá Người đại diện (NĐD) của Tổng Công ty tại AVC năm 2022.

Ông Trần Lý – Thành viên HĐQT EVNGENCO2 chủ trì tại buổi làm việc

Đoàn công tác EVNGENCO2 còn có ông Đoàn Đức Toàn – Trưởng ban KTGS, các thành viên Ban KTGS, Ban kiểm soát Công ty. Về phía AVC có ông Ngô Việt Hưng – Người đại diện EVNGENCO2 tại AVC, nguyên CT. HĐQT AVC, nay Phó TGĐ EVNGENCO2; ông Cao Huy Bảo – Người đại diện EVNGENCO2 tại AVC, TV. HĐQT, TGĐ AVC; Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Đơn vị thuộc AVC.

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC (người đứng) báo cáo tại buổi làm việc

Đoàn đã kiểm tra việc tuân thủ các quy định của nhóm người đại diện về nghĩa vụ xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi biểu quyết, quyết định các nội dung công việc theo quy định; Báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu; Báo cáo kịp thời, đề xuất những giải pháp với cấp có thẩm quyền khi Người đại diện nhận được các thông tin bất thường, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; Phổ biến, thực hiện Quy chế quản lý nội bộ theo quy định; Triển khai các nội dung công việc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ….

Qua đợt kiểm tra, NĐD phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC trong năm 2022 đã cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, các quy chế quản lý nội bộ, tài liệu nội bộ của cấp có thẩm quyền và của AVC.

Phòng HCLĐ- AVC