Sáng ngày 13/5/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 88 cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.351.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sở hữu 87,45% cổ phần tại AVC, tham dự có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT; ông Trương Hoàng Vũ – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2; Lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn Tổng công ty Phát điện 2.

Quang cảnh đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC và ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC chủ trì Đại hội

Đại hội đã được nghe ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tình hình dịch bệnh COVID -19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp và khó lường đã ảnh hưởng đến công tác huy động chuyên gia nước ngoài tham gia đại tu tổ máy H2 – NMTĐ A Vương; Tham gia phát điện mặt trời lên lưới điện Quốc gia với tỷ trọng ngày càng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự dự báo và chào giá bán điện của NMTĐ A Vương; Công tác thí nghiệm, bảo trì các công trình điện ngày càng cạnh tranh khốc liệt gây nhiều khó khăn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì của Công ty.

Ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh những khó khăn thách thức, năm 2021 cũng có những thuận lợi: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bên hữu quan liên quan, đặc biệt là sự giúp đỡ của Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2. Năm 2021 lưu lượng nước về hồ Thủy điện A Vương tương đối tốt, đặt biệt vào mùa mưa, lượng nước về hồ thuận lợi cho công tác sản xuất điện; Lưu lượng nước về hồ bình quân cả năm 2021 là 40,06m3/s (cao hơn trung bình nhiều năm, 36,79 m3/s); Đội ngũ CBCNV của Công ty có đủ khả năng tiếp thu kỹ thuật công nghệ cũng như kiến thức quản lý tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao trong năm 2021 đạt những con số ấn tượng: Sản lượng điện sản xuất đạt 768,903 triệu kWh; Tổng lợi nhuận sau thuế 331,885 tỷ đồng; Cổ tức chi trả năm 2021 là 30%.

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu tại Đại hội

Công tác nhân sự, tại Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lưu Ngọc Mai Phi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cho ông Đặng Công Hòa; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Phước Lễ và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa.

Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021, Kế hoạch SXKD 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2021; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Chủ tịch HĐQT AVC – Ngô Việt Hưng (ngoài cùng bên phải) và Tổng giám đốc AVC – Cao Huy Bảo (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho ông Lưu Ngọc Mai Phi và ông Nguyễn Phước Lễ

Chủ tịch HĐQT AVC – Ngô Việt Hưng (ngoài cùng bên phải) và Tổng giám đốc AVC – Cao Huy Bảo (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Đặng Công Hòa là thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa thành viên Ban Kiểm soát mới vừa được bầu tại Đại hội 

Đào Thanh Danh – Phòng HC&LĐ – AVC