TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 5) VÀ TIN SIÊU BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (MANGKHUT)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

10 Thứ năm,13/09/2018 21.2 110.1 TS 65 km/giờ
10 Thứ năm,13/09/2018 14.7 130.6 TY 204 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

22 Thứ năm,13/09/2018 21.2 108.0 TD 46 km/giờ
10 Thứ sáu,14/09/2018 21.5 105.0 Low 28 km/giờ
10 Thứ sáu,14/09/2018 16.0 126.0 TY 207 km/giờ
10 Thứ bảy,15/09/2018 18.2 120.7 TY 194 km/giờ
10 Chủ nhật,16/09/2018 19.9 115.0 TY 167 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo

Theo TTDBKTTVTW