TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 1)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ tư,02/01/2019 6.1 108.7 TS 65 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ năm,03/01/2019 6.7 105.3 TS 65 km/giờ
04 Thứ sáu,04/01/2019 8.3 102 TS 78 km/giờ
04 Thứ bảy,05/01/2019 10 99 TS 83 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo

Theo TTDBKTTVTW