Ngày 27/10/2022, tại Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã có buổi làm việc với Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 chủ trì tại buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc bởi ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, ông Phạm Văn Thuận – Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2 và Lãnh đạo các Ban chức năng trong EVNGENCO2. Về phía AVC, có ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Cao Huy Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, ông Đặng Công Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng các Đơn vị trong Công ty.

ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị AVC Báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo về tình hình thực hiện SXKD, tài chính và ĐTXD năm 2022 tại AVC, Công tác chuẩn bị kế hoạch SXKD năm 2023, Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã thực hiện tuân thủ, kịp thời và đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty theo đúng các Nghị quyết, Quyết định, Chương trình làm việc của HĐTV/HĐQT và các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của Chủ tịch HĐTV/HĐQT năm 2022.

ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO2 đánh giá kết quả thực hiện của AVC từ đầu năm 2022 đến nay

Ban Tổng hợp có báo cáo đánh giá tổng hợp về việc thực hiện của Đơn vị, Người đại diện phần vốn đối với các nhiệm vụ được Tổng công ty giao; Lãnh đạo Tổng Công ty, Trưởng các Ban chuyên môn, Chánh văn phòng cũng có các ý kiến đánh giá kết quả thực hiện của Đơn vị trong thời gian qua.

ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 kết luận một số nội dung tại buổi làm việc

Chủ trì cuộc họp kết luận, sau gần 10 tháng triển khai các nhiệm vụ được Tổng công ty giao cho Đơn vị tại VB số 969/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/3/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, theo đánh giá của các Ban chuyên môn thì đến thời điểm hiện tại, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Đơn vị đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch, bao gồm: Doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật. Bên cạnh các mặt đã làm được, Đơn vị cũng còn các tồn tại nhỏ do các Ban chức năng thống kê, được Ban Tổng hợp Báo cáo tại buổi làm việc, đề nghị Người đại diện triển khai khắc phục./.

Phòng HC&LĐ – AVC