Sáng ngày 27/6/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có 29 cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 74.036.204 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,65% trong tổng số 75.052.052 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sở hữu 87,45% cổ phần tại AVC, tham dự có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT; ông Trương Hoàng Vũ – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại EVNGENCO2; Lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn Tổng công ty Phát điện 2.

Quang cảnh Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC, ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc AVC và ông Đặng Công Hòa – TV chuyên trách HĐQT AVC chủ trì Đại hội

Đại hội đã nghe ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Sau gần 15 năm đưa vào vận hành, các hệ thống thiết bị công nghệ của NMTĐ A Vương đã giảm tuổi thọ, tuy nhiên, với việc tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng và quản lý kỹ thuật trong vận hành nên đã đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, không xảy ra sự cố; Năm 2022, giá cả xăng dầu biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sửa chữa lớn các hạng mục Nhà máy; Công tác thí nghiệm, bảo trì các công trình điện ngày càng cạnh tranh khốc liệt gây nhiều khó khăn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì của Công ty.

Ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh những khó khăn thách thức, năm 2022 cũng có những thuận lợi: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bên hữu quan liên quan, đặc biệt là sự giúp đỡ của Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2. Năm 2022 lưu lượng nước về hồ Thủy điện A Vương tương đối tốt, biệt vào mùa mưa, lượng nước về hồ thuận lợi cho công tác sản xuất điện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao trong năm 2022 đạt con số ấn tượng: Sản lượng điện sản xuất đạt 1.038,62 triệu kWh (cao nhất trong các năm từ khi NMTĐ A Vương đưa vào vận hành năm 2008 đến nay).

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, Hội đồng Quản trị gồm các ông: Nguyễn Xuân Diện, Ngô Việt Hưng, Cao Huy Bảo, Đặng Công Hòa, Đặng Thanh Bình; Ban kiểm soát gồm các ông/bà: Nguyễn Thiện, Thái Thị Thanh Nga, Đoàn Trung Thông. HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất và bầu ông Nguyễn Xuân Diện thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức; BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Nguyễn Thiện làm Trưởng BKS.

Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 (ngoài cùng bên phải) và ông Trương Hoàng Vũ – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Ông Phạm Văn Thuận – TV độc lập HĐQT EVNGENCO2 (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, Kế hoạch SXKD 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2023; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Sửa đổi các Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trao Quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn:

Trước đó, vào sáng ngày 27/6/2023, cũng tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 đã tổ chức Lễ công bố các quyết định liên quan đến việc ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Buổi lễ do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2 chủ trì.

Tại buổi lễ ông Trần Phú Thái đã trao quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC cho các thành viên gồm: ông Nguyễn Xuân Diện (đại diện 40% cổ phần của EVNGENCO2 tại AVC); ông Cao Huy Bảo (đại diện 30% cổ phần của EVNGENCO2 tại AVC); ông Ngô Việt Hưng (đại diện 15% cổ phần của EVNGENCO2 tại AVC) và ông Đặng Công Hòa (đại diện 15% cổ phần của EVNGENCO2 tại AVC).

Chụp hình lưu niệm tại Lễ với trao Quyết định uỷ quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại AVC

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Phú Thái chúc mừng và đề nghị nhóm người đại diện thực hiện tốt, đầy đủ các nghĩa vụ theo nội dung Hợp đồng ủy quyền; Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được EVNGENCO2 và Đại hội đồng cổ đông giao.

Trước trọng trách được giao, nhóm người đại diện của EVNGENCO2 sẽ quyết tâm nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được ủy quyền; cùng tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiện thắng lợi kế hoạch mục tiêu, đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh./.

Phòng HCLĐ-AVC    

Một số hình ảnh tại Đại hội:

HĐQT AVC nhiệm kỳ 2023-2028 (từ phải sang trái: ông Đặng Thanh Bình, ông Ngô Việt Hưng, ông Nguyễn Xuân Diện, ông Cao Huy Bảo, ông Đặng Công Hòa)

Ông Ngô Việt Hưng – Phó Tổng giám đốc EVNGENCO2, nguyên CT HĐQT AVC (ngoài cùng bên trái) tặng hoa ông Đoàn Ngọc Nam – nguyên TV HĐQT AVC và bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa – nguyên TV Ban Kiểm soát AVC

Đại biểu chụp hinh lưu niệm tại Đại hội