Sáng ngày 13/4/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội có sự tham dự của ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó tổng giám đốc, chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2, các ban chuyên môn Tổng công ty Phát điện 2 (Tổng công ty Phát điện 2 sở hữu 87,45% cổ phần AVC) cùng 156 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự cho 74.308.178 cổ phần tương ứng 99,01%  trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Quang cảnh đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HTĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 tham dự tại Đại Hội

Đoàn chủ tịch

Đại hội đã được nghe ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đầu năm 2020 mực nước hồ A Vương chỉ đạt 354,04 mét, thiếu hụt 25,96 mét so với mực nước dâng bình thường (tương đương thiếu hụt 194,3 triệu m3 nước), lưu lượng nước về hồ 5 tháng đầu năm rất kém (tương đương tần suất >90%). Tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát vào tháng 3/2020 và diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc huy động chuyên gia nước ngoài và việc tập trung đông người để thực hiện công tác đại tu nên việc đại tu tổ máy H2 NMTĐ A Vương năm 2020 bị hoãn lại và chuyển sang thực hiện năm 2021. Đến mùa mưa năm 2020, trên lưu vực NMTĐ A Vương xảy ra 9 đợt mưa lũ lớn, gây sạt lở lớn nhiều vị trí trên đường giao thông nội bộ vào Đập dâng – Đập tràn và khu vực nhà máy, nên cần phải xử lý kịp thời để tránh hư hỏng thêm gây ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông, làm phát sinh thêm chi phí sửa chữa lớn ngoài kế hoạch.

Ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương báo cáo tại Đại hội

Bên cạnh những khó khăn thách thức, năm 2020 cũng có những thuận lợi: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bên hữu quan liên quan, đặc biệt là sự giúp đỡ của Chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2; Mùa mưa năm 2020 có nhiều đợt mưa lũ lớn, lưu lượng nước về hồ thuận lợi cho công tác sản xuất điện; Đội ngũ CBCNV của Công ty có đủ khả năng tiếp thu kỹ thuật công nghệ cũng như kiến thức quản lý tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao trong năm 2020 đạt những con số ấn tượng: Sản lượng điện sản xuất đạt 745,47 triệu kWh; Tổng lợi nhuận sau thuế 186,399 tỷ đồng; Cổ tức chi trả cho năm 2020 là 27,2 %.

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, Kế hoạch SXKD 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2020; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành. Đại hội cũng đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Oánh và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cho ông Đặng Thanh Bình.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Chủ tịch HĐQT AVC Ngô Việt Hưng (thứ 2 từ phải qua) và Tổng giám đốc AVC Cao Huy Bảo (thứ 2 từ trái qua) và các thành viên HĐQT tặng hoa ông Nguyễn Trọng Oánh (đứng giữa) đã hoàn thành nhiệm vụ thành viên HĐQT đến năm 2020.

Chủ tịch HĐQT AVC Ngô Việt Hưng (thứ 2 từ phải qua) và Tổng giám đốc AVC Cao Huy Bảo (thứ 2 từ trái qua) và các thành viên HĐQT tặng hoa chúc mừng ông Đặng Thanh Bình (đứng giữa) là thành viên HĐQT mới vừa được bầu tại Đại hội  

Đào Thanh Danh – P.HCLĐ

займы 18 лет онлайн без отказа срочно