Thông báo số 863/TB-TĐAV ngày 1/8/2012 Về việc phân giao nhiệm vụ tháng 8/2012. Lãnh đạo Công ty yêu cầu các Đơn vị ngoài việc hoàn thành tốt các công việc theo chức năng nhiệm vụ của mình cần tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau đây