Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

+ Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2018

+ Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thủy điện A Vương , Tòa nhà Quản lý vận hành các NMTĐ của EVNGENCO2 tại Đà Nẵng, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng.

Tài liệu đính kèm:

 1. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.
 2. Tờ trình số 402/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 3. Tờ trình số 403/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 4. Tờ trình số 404/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 5. Tờ trình số 405/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 6. Tờ trình số 406/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 7. Thông báo số 407/TB-TĐAV ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 8. Tờ trình số 408/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 (Download PDF)
 9. Quy chế tổ chức đại hội (Download PDF)
 10. Thể lệ biểu quyết tại đại hội (Download PDF)
 11. Quy chế bầu cử tại đại hội (Download PDF)
 12. Lý lịch ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Download PDF)