Thực hiện Hướng dẫn số 345/HD-BTĐKT ngày 07/6/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng cụm, khối thi đua tỉnh Quảng Nam.

Ngày 09/8/2018, tại Phòng họp – Nhà máy Thủy điện A Vương, các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáu tháng đầu năm 2018 các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã đồng loạt triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Thi đua, Khen thưởng. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua với khí thế và quyết tâm cao. Các phong trào thi đua đã tập trung vào thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị sơ kết, các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức trao đổi nghiệp vụ công tác Thi đua, Khen thưởng; giao lưu, học tập; sửa đổi Quy chế hoạt động của Khối. Đồng thời đề ra biện pháp triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng cuối năm.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua Doanh nghiệp I đã diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo các đơn vị trong Khối quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra cho năm 2018.

Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được qua 6 tháng của các đơn vị trong Khối:

Doanh thu (tỷ đồng)

 Lợi nhuận (tỷ đồng)

 Năng suất lao động (Triệu/ng/năm)  Nộp ngân sách

(tỷ đồng)

 Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ  Đăng ký  Thực hiện  Tỉ lệ
8,851.19 4,776.36 53.96 584.33 601.37

102.92

2,807.38 1,677.16 59.74 760.78 519.63 68.30

Quang cảnh buổi Hội nghị.

           Tham quan Phòng Điều khiển Trung tâm – Nhà máy Thủy điện A Vương.

       Các Đại biểu chụp hình lưu niệm sau Hội nghị.

 Khối thi đua Doanh nghiệp I được thành lập theo Thông báo số 09/TB-HĐTĐKT ngày 20/4/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Nam gồm 16 đơn vị thành viên do Công ty CP Thủy điện A Vương làm Trưởng khối.

Văn phòng