Bảng quảng cáo

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 2)

Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 07:57 Phòng Kỹ thuật
In PDF.
TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 2)

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

04 Thứ hai,17/07/2017 18.8 105.0 TS 65 km/giờ

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

16 Thứ hai,17/07/2017 19.3 103.0 Low 28 km/giờ
Ghi chú hình ảnh:
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
alt  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
alt  Vùng tâm bão có thể đi qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
alt  alt  Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
20170717-baoso2