Bảng quảng cáo

Thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2015 của Phòng Kế hoạch - Vật tư

Thứ tư, 18 Tháng 11 2015 16:56 Phòng Kinh tế - Kế hoạch
In PDF.

Nhằm thực hiện tốt công tác văn hóa doanh nghiệp nói chung và tiếp tục thực hiện chương trình hành động năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động của Công ty, ngay từ đầu năm 2015, Công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản gửi các đơn vị về thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2015 và phát động phong trào thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp theo chủ trương của Tổng Công ty phát động. Đặc biệt, Văn hóa doanh nghiệp được chú trọng thực hiện như một mặt công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với mục đích đẩy mạnh các hoạt động về Văn hóa doanh nghiệp nâng cao tầm nhận thức cho cán bộ công nhân viên về các giá trị văn hóa nói chung và của Tổng công ty Phát điện 2 nói riêng cũng như nâng cao ý thức tự giác của người lao động, giảm thiểu tai nạn lao động do lỗi chủ quan của con người; năm nay, Tổng công ty phát động 02 chủ đề thực thi gắn liền với công tác chuyên môn và giao tiếp để chuẩn hóa các quy tắc ứng xử văn hóa của mỗi người cán bộ, công nhân viên Công ty nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Điện: “Tận tâm - trí tuệ, trách nhiệm - thân thiện” tạo động lực làm việc, tạo không khí thi đua, môi trường làm việc an toàn – hiệu quả, văn minh - thân thiện.

Trên tinh thần đó, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cũng đã triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử và tài liệu văn hóa của Công ty. Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với quá trình xây dựng hình ảnh của Công ty, ngay từ lúc bắt đầu triển khai công tác này, CBCNV Phòng Kế hoạch - Vật tư đã tích cực phổ biến hai tài liệu này để đảm bảo ứng xử trong nội bộ phòng và các phòng, ban khác trong Công ty đúng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CBCNV của Phòng cũng được phổ biến tài liệu văn hóa của EVN dưới dạng hình ảnh và video góp phần nâng cao nhận thức chấp hành tốt nội quy lao động, văn hóa ứng xử của Công ty một cách hiệu quả nhất. Cuộc thi Văn hóa doanh nghiệp do Tổng Công ty Phát điện 2 đã thu hút đông đảo CBCNV Công ty tham gia viết bài dự thi, trong đó, CBCNV Phòng Kế hoạch - Vật tư cũng đã tham gia nộp bài dự thi, thể hiện sự chủ động trong công tác tiếp cận với khái niệm văn hóa doanh nghiệp của đơn vị.

Phòng Kế hoạch - Vật tư