Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 22 năm 2013 (Đến ngày 01/06/2013)

Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu

NM nhìn từ tim đập

Sàn 67.4

Sàn 74

Sàn 80.6

Sàn 87.2

TM1 và 2 nhìn tại sàn 87.2

2. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

3. Tràn cửa van:

TCV_1

TCV nhìn từ hạ lưu


5. Tổng quan công trình:

Khac_01

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu

Khac_02

CNN và đập dâng nhìn từ thượng lưu

Khac_03

TTD nhìn từ hạ lưu

Khac_04

CNN nhìn từ thượng lưu

Khac_05

Đập dâng nhìn từ hạ lưu

Khac_06

Đập đất nhìn từ hạ lưu

Khac_07

Hồ chứa

Khac_08

Trạm ngăn lộ đầu ra

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>