Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 10 năm 2013 (Đến ngày 11/03/2013)

Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy:

TM1_1

TM 1 và 2 nhìn từ sàn 87.2

TM1_2

TM1 nhìn từ sàn 74

TM1_3

NM nhìn từ sàn 67.4

TM1_4

Tuabin TM1

TM2_1

TM2 nhìn từ sàn 74

San6740_1

Sàn 67.4

San7460_1

Sàn 74.6

San8720_1

Sàn 87.2

2. Tuyến áp lực:

Tuyenapluc_1

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

Tuyenapluc_2

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đập dâng và cửa nhận nước nhìn từ thượng lưu

Khac_02

Đắp ngược NM

Khac_03

Đổ bê tông mặt tràn khoang 4

Khac_04

Lắp đặt cửa van cung khoang 5

Khac_05

NM nhìn từ hạ lưu

Khac_05

TCV nhìn từ hạ  lưu

Khac_07

TCV nhìn từ thượng lưu

Khac_08

Thi công bể tiêu năng TCV

Khac_09

Khac_10

Thi công TTD

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>