Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 09 năm 2013 (Đến ngày 01/03/2013)

Thứ sáu, 01 Tháng 3 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy:

TM1_1

TM1 nhìn từ sàn 67.4

TM1_2

TM1 nhìn từ sàn 80

TM1_3

NM nhìn từ sàn 87.2

TM2_1

TM2 nhìn từ sàn 67.4

TM2_1

TM2 nhìn từ sàn 80

San6740_1

Sàn 67.4

San7460_1

Sàn 74.6

San8000_1

Sàn 80

San8720_1

Sàn 87.2

2. Tuyến áp lực:

Tuyenapluc_1

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

Tuyenapluc2

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tổng quan công trình:

Khac_01

Cửa nhận nước

Khac_02

Đắp ngược NM

Khac_03

NM nhìn từ hạ lưu

Khac_04

Thi công sân tiêu năng TCV

Khac_05

TCV nhìn từ hạ lưu

Khac_05

TCV nhìn từ thượng lưu

Khac_07

Toàn cảnh thi công sân tiêu năng

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>