Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 08 năm 2013 (Đến ngày 23/02/2013)

Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

TM1_2

TM1 và 2 nhìn từ sàn 87.2

TM1_1

TM1 nhìn từ sàn 74

TM2_1

TM2 nhìn từ sàn 67.4

San6155_1

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San8000_1

Sàn 80.4

San8700_1

Sàn 87.2

2. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

3. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đào móng tường chắn đất bên phải NM

Khac_02

Móng ngăn

Khac_03

Đắp ngược nhà máy

Khac_04

Thi công sân tiêu năng TCV

Khac_05

Toàn cảnh nhìn từ thượng lưu

Khac_05

TCV nhìn từ hạ lưu

Khac_07

TCV nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>