Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 32 năm 2012 (Đến ngày 03/08/2012)

Thứ sáu, 03 Tháng 8 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:


NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 101

NM_02

NM nhìn tại thượng lưu 101 

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ tim tuyến đập

CNN_02

CNN nhìn từ thượng lưu 101

CNN_03

CNN và Đập dâng nhìn từ thượng lưu

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 87

DapDang_02

Đập dâng nhìn tại hạ lưu 101

Đập dâng nhìn tại thượng lưu 101

Đập đất

Đổ và đầm đất

Đập dâng và CNN nhìn từ hạ lưu 101

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tổng quan tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trường nhìn tại hạ lưu 101

Toancanh_01

Tổng quan nhìn từ tim tuyến đập 

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

ToanCanh_TCVHaLuu

Tổng quan TCV nhìn từ hạ lưu

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Lắp dựng ván khuôn mặt tràn

Khac_01

Thi công đập đất

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>