Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 30 năm 2012 (Đến ngày 24/07/2012)

Thứ ba, 24 Tháng 7 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM_01


NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn từ tim tuyến đập

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN_02

CNN nhìn tại thượng lưu 101

CNN_03

CNN nhìn từ thượng lưu

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và CNN nhìn từ hạ lưu 101

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tổng quan tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

toàn cảnh nhìn từ thượng lưu

Toancanh_01

Tổng quan nhìn từ hạ lưu 101

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Đánh xờm bề mặt BT

Khac_01

Đo độ sụt bê tông

Lắp thép mặt tràn

Thi công bê tông

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>