Bảng quảng cáo
In PDF.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG GÓP VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

(Tính đến 31/12/2014)


  Tên cổ đông

Vốn góp (VNĐ)

Tỷ lệ (%)

  Tổng công ty Phát điện 2

656.302.610.000  

87,45

  Tổng công ty Phát điện 1

18.236.440.000  

2,43

  Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

25.790.690.000  

3,44

  Tổng công ty điện lực Miền Trung

19.541.320.000  

2,60

  Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

5.866.640.000  

0,78

  Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

3.904.020.000  

0,52

  Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

9.112.920.000  

1,21

  Cổ đông CBCNV Công ty cổ phần thủy điện A Vương và thể nhân khác

11.765.880.000  

1,57

Tổng cộng

750.520.520.000  

100%