Bảng quảng cáo

Lập danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 08:54 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Công ty cổ phần thủy điện A Vương trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng:

20180308_CBTT


20180308_TBDanhsach

20180308_CBTT-ChotDSCD2018_Page_1

20180308_CBTT-ChotDSCD2018_Page_2