Bảng quảng cáo

Công bố thông tin Công ty đại chúng Công ty Cổ phần thủy điện A Vương

Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 08:39 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Ngày 26/10/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7268/UBCK/GSDC về việc chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Đính kèm bản công bố thông tin của Công ty  Cổ phần Thủy điện A Vương như sau: