Bảng quảng cáo

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thứ sáu, 28 Tháng 7 2017 15:25 Phòng Tổ chức - Lao động
In PDF.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương trân trọng thông báo kính mời Quý vị cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017