Ngày 25/4/2019 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chủ trì Đại hội do ông Nguyễn Trâm – Chủ tịch HĐQT và ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty. Thành phần tham dự Đại hội gồm các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông, với tổng số cổ phần là 99,12%.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự. Theo đó, kết quả các chỉ tiêu đạt được trong năm 2018, sản lượng điện sản xuất: 579 Triệu kWh điện; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng; cổ tức chi trả cho năm 2018 là 15%.

Đoàn Chủ tịch – chủ trì Đại Hội

Ngay từ cuối năm 2018 đến nay, thủy điện A Vương phải đón nhận thời tiết cực đoan, lượng nước về hồ rất thấp so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, nhiệm vụ vận hành Nhà máy thủy điện A Vương vừa đảm bảo mục tiêu tăng doanh thu tối ưu theo thị trường điện, vừa đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành liên hồ & mục tiêu cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt của đồng bào hạ du theo yêu cầu của địa phương là một thách thức rất lớn trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh. Với những khó khăn khách quan trên, qua báo cáo giải trình của ban quản trị công ty,  Đại hội đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng điện sản xuất năm 2019: 504 triệu kWh điện, tổng lợi nhuận trước thuế: 86 tỷ đồng.

  

Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2

Tại Đại hội, Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 – Cổ đông lớn, cổ đông chi phối của Công ty đã phát biểu, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của CBCNV và Ban quản trị Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Ông đã đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, chăm lo đời sống CB-NLĐ; tăng cường kiểm tra công tác vận hành, sửa chữa các thiết bị Nhà máy, … và tỏ rõ sự ủng hộ về kế hoạch SXKD và định hướng một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Văn phòng