Công ty cổ phần thủy điện A Vương Công bố thông tin về việc Nộp báo cáo kiểm toán năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017 và báo cáo quản trị năm 2017.

Tài liệu đính kèm:

1. Báo cáo kiểm toán năm 2017 (Download PDF).

2. Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán (Download PDF).

3. Báo cáo thường niên năm 2017 (Download PDF).

4. Báo cáo quản trị năm 2017(Download PDF).