Ngày 31/10/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng do đồng chí Thái Duy Phương – Phó Bí thư thường trực làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra giám sát tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Qua quá trình kiểm tra nghiêm túc, Đoàn đánh giá cao việc chỉ đạo, thực hiện của Đảng bộ trong thời gian qua. Đoàn ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về [I]“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”[/I] và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về [I]“Nội dung sinh hoạt chi bộ”; [/I]Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về [I]“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”[/I]; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về [I]“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[/I]; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương về [I]“Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”[/I]…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thái Duy Phương cũng nhắc nhở Đảng ủy cần xây dựng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết TW4 trong thời gian đến; cần chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ công tác kiểm tra giám sát năm, kiểm tra giám sát theo chuyên đề.

Đình Tấn