Sáng 31/12/2017, Sản lượng điện sản xuất Nhà máy thuỷ điện A Vương năm 2017 đạt 1000,3 triệu KWh. Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm đưa vào vận hành nhà máy, sản lượng điện sản xuất vượt mức 1 tỷ KWh, đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực sản xuất kinh doanh của toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần thuỷ điện A Vương trong năm 2017.

Phòng Kỹ thuật